Сучасні форми і системи розселення - реферат

СУЧАСНІ ФОРМИ І СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ

План

1.Розселення та форми розселення

2.Мі100, як форма поселення

3. Структура населення мі100

Література

1. Розселення та форми розселення

Розселення – соціально-економічний процес розміщення людей на території світу, регіону, що складається історично.

Розселення відбувається під впливом об’єктивних обстоятельств, які можна розділити на три основні групи, а саме:

1. Соціально-економічні – нрав Сучасні форми і системи розселення - реферат виробничих відносин, рівень розвитку продуктивних сил та їх розміщення, що складається; місцеві та регіональні свойства трудових ресурсів, транспортні мережі тощо;

2. Природні – клімат, рельєф, наявність корисних копалин;

3. Демографічні – структура населення, інтенсивність процесів його природного відтворення, нрав міграційних процесів.

В итогі розселення утворюються поселення різних форм. Всі поселення в Україні поділяються на Сучасні форми і системи розселення - реферат два види(форми):

- міські , куди входять мі100 й селища міського типу;

- сільські – це селища, дачні поселення, хутори.

В міських поселеннях (містах) населення займається в основному не с/господарською діяльністю, а в сільських – основною сферою діяльності населення являється сільськогосподарське виробництво.

Міське поселення (мі100) концентрує виробництво, науку, управління, галузі Сучасні форми і системи розселення - реферат обслуговування населення (різноманітні), тобто усі сфери діяльності, що не вимагають територіального розосередження. Сільське поселення містить галузі с/господарського виробництва, лісного, риболовного, мисливського господарства, частково відпочинку, що вимагають широких територій.

Україна, є однією з урбанізованих країн. В її містах проживає 68% , а в селах - 32% населення країни. Найбільша кількість міст в Україні Сучасні форми і системи розселення - реферат сконцентрована в Донецькій області (51 мі100), Львівській області (43 міст); Луганській області (37); Київській (25); Дніпропетровській (20); в Криму (15). Найменша кількість міст – в Житомирській (9); Миколаївській (9); Херсонській (9). Всього міст на Україні – 448, селищ міського типу – 894, сіл-28739.

Система поселень – це цілеспрямована сформована група міських і сільських населених місць різної величини і народногосподарського профілю, які об'єднані розвинутими Сучасні форми і системи розселення - реферат територіально-виробничими, інформаційно-діловими та іншими зв’язками, загальною інженерно-транспортною комунікаційною структурою, єдиною мережею громадських центрів і місць дозвілля населення.

З урахуванням існуючих адміністративно-територіальних одиниць системи поселень поділяються на національну, міжобласні, обласні, міжрайоні, районі, низові. Кожному рівню відповідають свої центри і під центри розселення, які виконують певні соціально-економічні та Сучасні форми і системи розселення - реферат адміністративно-управлінські функції.

У рамках єдиної системи розселення України на перспективу виділені такі системи поселень: Автономна Республіка Крим, 8 міжобласних, 24 обласних, 76 міжрайоних, 490 районних (Рис.1.1).

На національному рівні розробляється генеральна схема планування території України. В ній для систем поселень національного та міжобласного рівнів вирішуються питання територіального районування, напрямків масштабів многообещающего Сучасні форми і системи розселення - реферат розвитку розселення , соціально-економічної бази як основи систем поселень, містобудівні проблеми найзначніших міст, формування підцентрів міжобласного значення, інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього середовища, природокористування та ін..

На обласному рівні в схемах планування територій відповідних областей визначаються пропорції розвитку між обласним центром, зоною його впливу та периферійними районами, уточнюється Сучасні форми і системи розселення - реферат кількість і масштаби розвитку внутрішньо обласних( міжрайонних ) центрів та центрів адміністративних районів, Обласні центри повинні виконувати функції управління та соціально- культурного обслуговування в рамках своїх регіонів.

Формування міжрайонних систем має забезпечити комплексний розвиток у межах окремих частин області міст, селищ і сільських поселень у залежності від їх значення в Сучасні форми і системи розселення - реферат структурі розселення, спеціалізації окремих міст як у сфері їх містоутворюючої бази ( наукові, промислові, агропромислові, рекреаційні центри), так і у сфері культурно-побутового та громадського обслуговування, об’єкти якого доцільно концентрувати і координувати в окремих центрах і під центрах з урахуванням потреб населення оточуючих населених місць та особливостей сільського розселення.

На районному Сучасні форми і системи розселення - реферат рівні визначається пропорції розвитку між містом-центром та іншими міськими і сільськими поселеннями районів, виділяються опорні центри обслуговування с/г-го виробництва і сільського населення.

На низовому рівні розглядається формування систем сільських поселень.

Площа території систем поселень з урахуванням адміністративно-територіального поділу України коливається для міжобласних систем Сучасні форми і системи розселення - реферат від 27 до 100тис.км2 , обласних – від 8 до 33 тис.км2 , міжрайонних - від 4 до 12 тис.км2 і районних систем від 1 до 3 тис.км2 .

У залежності від чисельності населення міста-центру, його соціально-економічного потенціалу, положення в структурі системи розселення, розвинутості інженерно-транспортної інфраструктури, регіональних природньо-кліматичних та інших разумов радіус його зони впливу Сучасні форми і системи розселення - реферат для міжрайонних систем поселень становить від 40 до 80км.

У залежності від частки населення зони впливу (включно з райцентрами) , охопленої послугами міста-центру, виділяються: високорозвинуті міжрайонні системи, які охоплюють понад 75% населення території, розвинуті – 50-75% , менш розвинуті – 30 – 50 % та ті , що формуються і охоплюють 10 – 30 % населення регіону.

Міські і сільські поселення в залежності від Сучасні форми і системи розселення - реферат чисельності населення , функціонального значення і народногосподарського профілю поділяються на різні групи і підгрупи.

Класифікація поселень за чисельністю постійного населення є найбільш прийнятною. Відповідно до ДБН 360-92* міські і сільські поселення в залежності від проектної чисельності населення на розрахунковий строк поділяються на групи(Табл. 1.1)

Таблиця 1.1

Класифікація груп поселень за чисельністю Сучасні форми і системи розселення - реферат населення

Група поселень Населення , тис.чол.
міст сільських поселень
Найзначніші Понад 1000 -
Значні Більше 500 до 1000

Понад 5

Більше 3 до 5

Великі Більше 250 до 500

Більше 1 до3

Більше 0,5 до 1

Середні

Більше 100 до 250;

Більше 50 до 100

Більше 0,2 до 0,5
Малі

Більше 20 до 50;

Більше 10 до 20;

До 10

Більше 0,05 до 0,2

До 0,05

До групи малих міст входять селища міського типу.
2. Мі100, як форма поселення

Мі100 – форма поселення, населене місце Сучасні форми і системи розселення - реферат, значне за розмірами, чисельністю й щільністю населення, жителі якого зайняті, як правило, поза сільським господарством.

Перші згадки про мі100 відносяться до IV-III-го тисячоліття до нащої ери. Найбільш відомі давні торгові, ремісничі центри: в Месопотамії – Ур, Урук, Вавилон; в Єгипті – Мемфіс, Фіви; в Індії – Мохенджо-Даро, Хараппа, в Греції – Спарта Сучасні форми і системи розселення - реферат, Афіни;

Мі100 як форма поселення виникло внаслідок суспільного розподілу праці, тобто відокремлення ремесла від с/господарства і зосередження обміну в руках певної громадської групи і відрізняється від села високим ступенем різноманітності та інтеграції трудової діяльності.

Сучасне мі100 - це скупчення на відносно невеликій території житлових будинків, промислових підприємств, адміністративних Сучасні форми і системи розселення - реферат, культурних і обслуговуючих установ. Мі100 є вузлом залізничних і автомобільних дорвейіг. Мі100 займає обмежені території.

Сучасні великі мі100 — це центри зосередження багатогалузевої промисловості, розгалуженої транспортної мережі в густо населених житлових масивах. Причому найважливішим джерелом зростання міського населення була й все ще залишається міграція сільських жителів у мі100. На неї Сучасні форми і системи розселення - реферат припадає більше половини приросту міського населення в Україні.

Сучасне мі100 надає своїм жителям багато переваг економічного, соціального та суб'єктивного нраву, а саме:

- наявність місць роботи та можливість зміни роботи;

- зосередження закладів науки та культури;

- забезпечення висококваліфікованої медичної допомоги;

- можливість створювати кращі житлові та соціально-побутові умови Сучасні форми і системи розселення - реферат життя;

- розвиток міжнародної та регіональної культури.

Це визначає привабливість мі100 для населення. Умови життя в місті, великою мірою також залежать наскільки повно налагоджене в ньому транспортне обслуговування населення.

Незважаючи на переваги міського життя, міське середовище для людей є штучним і відірваним від природного, того, в якому тисячоліттями проходило їхнє Сучасні форми і системи розселення - реферат життя.

Міське середовище шкідливо впливає на здоров'я населення через забруднення атмосферного повітря, дефіцит сонячного проміння, води, а також стресових факторів, зумовлених напруженим ритмом життя, скупченістю населення, недостатністю зелених насаджень тощо. Також небезпеку для здоров'я людей у місті становлять шумові, вібраційні навантаження, транспортні проблеми, вплив електричних, магнітних, іонізаційних полів.

Класифікація Сучасні форми і системи розселення - реферат міст

Класифікація міст проводиться за рядом признаків, а саме:

1. За чисельністю населення. (Відповідно з ДБН 360-92*).

- малі мі100 – до 10 тис. чол.; 10 – 20 тис. чол.; 20 –50 тис. чол.;

- середні – 50 –100 тис. чол. та 100 –250 тис. чол.;

- великі – 250 – 500 тис. чол.;

- значні (крупні)–500 –1000 тис. чол.;

- найзначніші (крупніші) – понад 1000 тис. чол.

Мі100 , число жителів яких перевищує 1 мільйон , називають Сучасні форми і системи розселення - реферат містами-мільонерами. В таб.1 приводяться 10 найкрупніших міст світу, які за своєю величиною називаються міста-мегаполіси.

Таблиця 1.2

Найкрупніші мі100 світу

Мі100

Населення

млн.чол

Країна Материк
1 Шанхай 12,763 Китай Азія
2 Бомбей 12,693 Індія Азія
3 Карачі 11,628 Пакистан Азія
4 Буенос-Айрес 11,549 Аргентина Південна Америка
5 Нью Делі 10,938 Індія Азія
6 Маніла 10,450 Філіппіни Азія
7 Москва 10,400 Росія Європа
8 Сеул 10,350 Південна Корея Азія
9 Сан Пауло 10,022 Бразилія

Південна

Америка

10 Стамбул 9,800 Туреччина Азія і Європа

Чисельність населення - основна ознака, за якою класифікують мі100. Вона впливає на розмір території, планувальну структуру, кількість та якість установ побуту, транспорт, інженерне обладнання Сучасні форми і системи розселення - реферат та ін. (рис. 1.1). Для класифікації міст за чисельністю населення слід враховувати: зміну виду життя населення міст; зміну видів міського транспорту, зміну системи установ культурно-побутового обслуговування; зміну нраву забудови й благоустрою в міру зростання розмірів мі100. Наприклад, в місті в 20 тис. мешканців пересування здійснюється пішки; більше 20 тис Сучасні форми і системи розселення - реферат. чол. – виникає потреба в автобусі; більше 100 тис. чол. – у трамваї; 400 тис. чол. –у трамваї, тролейбусі; більше 1 млн. чол. – швидкісному трамваї, метро. У містах до 50 тис. чол. – проектується один загальноміський центр, а при більшому розмірі мі100 - центри житлових районів, мі100 з населенням більше 100 тис. чол. – проектуються переважно з багатоповерховою Сучасні форми і системи розселення - реферат забудовою.

Більшість міст України належать до категорії малих (330) і середніх (54 мі100). Малі й середні мі100 в більшості є центрами однойменних адміністративних районів.

До категорії найзначніших в Україні належать п'ять міст: Київ (2,6 млн. чол.), Харків (1,47 млн. чол.), Дніпропетровськ (1,065 млн. чол.), Донецьк (1,016 млн. чол.), Одеса (1,05 млн. чол.).

До міських поселень належать також селища Сучасні форми і системи розселення - реферат міського типу. Це поселення з населенням менше 10 тис. чол., в яких більше ніж 85% населення зайнято в сільському господарстві.

2.За народногосподарським профілем (переважаючою функцією).

- промислові ( Донецьк, Луганськ, Макеївка);

- портові ( Одеса );

- курортні ( Судак, Ялта, Алушта, Хмельник);

- залізничні вузли ( Козятин, Фастів );

- наукові центри ( Сибірське містечко АН Дубна).

Як правило, функціональний нрав впливає Сучасні форми і системи розселення - реферат на планування мі100, надає йому специфічні риси. Так, на території промислового мі100 розташована велика кількість промислових об'єктів (до 50% території) і, як правило, залізниці, товарні станції, під'їзні шляхи, санітарно-захисні зони. При проектуванні враховується розміщення промисловості, боротьба з шкідливими викидами. Портові мі100 розташовують на морях, величавых річках Сучасні форми і системи розселення - реферат. Специфіка їх - план мі100 нередко віялоподібний, де центр мі100 розташований, як правило, біля моря; для вантажного порту необхідна залізниця; якщо є курорт свойственна велика кількість туристів та відпочиваючих; наявності величавого простору відповідає архітектурний силует, приклад портового мі100 на морі - Одеса, на річці – Запоріжжя, Київ.

Мі100 – курорти розташовують частіше Сучасні форми і системи розселення - реферат на морі, в гірський місцевості. Призначення їх – лікування, відпочинок, туризм. Специфіка – екзотична природа, море, пылай та ін. Влітку населення збільшується в декілька разів, звідси питання тимчасового розміщення великої кількості людей та їх обслуговування. Приклад - Судак, населення – 12 тис. чол., а відпочиває 170 тис. чол. Значна територія під санаторіями, будинками відпочинку Сучасні форми і системи розселення - реферат, турбазами; велика кількість готелів, кафе, ресторанів, розважальних установ; відсутність великої промисловості, все для обслуговування курорту. В архітектурі значна вага унікальних, архітектурних рішень, багато зелених насаджень.. Специфіка мі100 - залізничного вузла: територія розчленована залізницею, що ускладнює транспортний зв'язок усередині мі100; як правило, кілька залізничних станцій; наявність залізничного депо, складів.Міста-науки – це Сучасні форми і системи розселення - реферат новий вид міст, що виник у ХХ ст., показує підростаючу роль науки. Специфіка: розміри мі100 невеликі; розташовуються в гарних природних умовах (частіше – ліс); в забудові значна вага НДІ, будинків вчених, книжкових магазинів; підвищені вимоги до тиші.

3. За адміністративно-політичним і культурним призначення.

- столичні мі100, адміністративні центри областей, районів Сучасні форми і системи розселення - реферат, а також мі100 республіканського і обласного підпорядкування.

Адміністративно-політичне значення впливає на розмір зовнішніх зв'язків, набір і кількість установ. Так, у столиці є Верховна Рада, Верховний Трибунал, Академія наук, міністерства, музеї, вузи, театри, в обласних центрах – обласні організації, музеї, виставки, театри, але в меншій кількості.

4. За територіально- планувальними ознаками Сучасні форми і системи розселення - реферат:

а) малогабаритна (центрична) структура – найбільш розповсюджений тип мі100 у допромислову епоху (зокрема м.Львів).

б) розділений (перерваний дискретний) розвиток мі100 (наприклад м.Київ).

в) розосереджена (децентралізована) структура (м. Макіївка – розосе-реджена вугільними басейнами)

г) лінійна – витягнута вздовж річки, у гірській долині (м.Сухумі, мі100 Прикарпаття).

3. Структура населення мі100 і Сучасні форми і системи розселення - реферат визначення чисельності населення

Для того, щоб мі100 могло успішно виконувати свої функції , близько половини його мешканців повинні бути працездатними. Все населення мі100, в залежності від того яку участь приймає у виробництві і нраві виробничої діяльності ділиться на слідуючі категорії:містоутворюючу, містозабезпечуючу, містообслуговуючу (вони складають групу зайнятого населення Сучасні форми і системи розселення - реферат), а також група незайнятого населення .

Містоутворююча категорія охоплює підприємства, організації, установи, що обумовлюють масштаби розвитку мі100, його економічний профіль, використання трудових ресурсів, значення в системі розселення.

До групи, що формує мі100 входять:

1. Промислові підприємства, продукція яких головним чином споживається за межами даного мі100.

2. Установи й організації обслуговування, сфера дії яких виходить за Сучасні форми і системи розселення - реферат межі даного мі100:

- освіти (вищі, середні навчальні заклади, ФПК) кількість викладачів визначається, виходячи з потреби у фахівцях,

- охорони здоров'я (санаторії, будинку відпочинку, заклади туризму та ін.),

- науки і наукового обслуговування (академії, НДІ, конструкторські й проектні організації ),

- управління фінансуванням та кредитами, зв'язку, громадські організації та ін Сучасні форми і системи розселення - реферат.

У крупних і крупніших містах концентрується найбільша кількість установ позаміського значення, але їхня питома вага (за числом працюючих) не перевищує, як правило, 10 % .

3. Капітальне будівництво. До містобудівної групи відноситься персонал організацій, які здійснюють усі види нового йреконструктивного будівництва, а також підприємств будівельної індустрії.

4. Зовнішній транспорт.

5. Сільськогосподарські підприємства. Типично для малих Сучасні форми і системи розселення - реферат і частково середніх міст.

Підприємства цих галузей задовольняють потреби соціально-економічної системи вищого рангу – області, регіону, держави.

Містообслуговуюча категорія пов' язана із забезпеченням життєдіяльності населення і задовольняє його соціально-культурні потреби. Мережа громадського обслуговування населення складається з дитячих, шкільних і культурно-освітніх закладів, об' єктів охорони здоров' я, фізкультурних і спортивних Сучасні форми і системи розселення - реферат споруд, підприємств торгівлі, харчування, побуту.

Містозабезпечуюча категорія пов' язана з функціонуванням та розвитком матеріально-технічної бази мі100, виробництвом послуг, інформації та ін. Це підприємства комунального господарства, спеціалізовані організації і заклади з різноманітним напрямком діяльності. Містозабезпечуюча категорія охоплює підприємства та організації комунального господарства, промислові підприємства місцевого значення, ремонтно Сучасні форми і системи розселення - реферат-будівельні організації, що виконують роботи за замовленням мі100, а також громадські, господарчі, спеціалізовані заклади, організації, діяльність яких спрямована на забезпечення потреб мі100.

Незайнята або несамодіяльна категорія населення - складається з дітей дошкільного і шкільного віку, учнів денного навчання университетів, технікумів, пенсіонерів, інвалідів, осіб, зайнятих у домашньому господарстві, та ін.

При Сучасні форми і системи розселення - реферат розрахунках і техніко-економічному обґрунтуванні чисельності населення мі100 (використовуючи розробки і пропозиції інженера-економі100 І.П. Бронштейна) головним фактором є кількість працівників містоутворюючої бази. Працюючих на об'єктах містоутворюючей бази називають містоутворюючими кадрами, або містоутворюючей групою населення .

Структура містоутворюючих кадрів для різних міст неоднакова і змінюється за складом і Сучасні форми і системи розселення - реферат співвідношенням окремих категорій залежно від величини мі100, його ролі в системі населення, природних мозгов та ін.

Проектна чисельність населення є важливим показником для визначення генерального плану мі100 і перспектив розвитку усіх галузей міського господарства. Виходячи з перспективної чисельності населення, розраховують обсяги житлового будівництва, систему культурно-побутового обслуговування Сучасні форми і системи розселення - реферат, міського транспорту та інженерного обладнання мі100.

Крім того, для розробки деяких важливих питань містобудування (обсяги будівництва й типи дитячих дошкільних та шкільних закладів, фізкультурно-спортивних та інших об'єктів) необхідні дані щодо демографічної структури населення.

Способ розрахунку чисельності населення залежно від чисельності містоутворюючей групи одержав назву способу трудового балансу. Чисельність містоутворюючої групи Сучасні форми і системи розселення - реферат визначається на основі прогнозу розвитку містоутворюючих факторів і враховується в розрахунках абсолютним показником (тис. чол.). На відміну від цього чисельність містообслуговуючої і незайнятої груп населення визначається залежно від загальної чисельності населення мі100 (відсотками). Частка містообслуговуючої групи в загальній чисельності населення встановлюється на основі наміченого в генеральному Сучасні форми і системи розселення - реферат плані розвитку усіх видів культурно-побутового обслуговування.

Частка незайнятого населення не може визначатися безпосередньо шляхом нормування. Вона залежить від складу населення за віком та статтю, а також від ступеня залучення в громадське виробництво різних верств населення. Ці дані визначаються способами соціального прогнозування.

Розрахункова формула трудового балансу , що застосовується в містобудівному Сучасні форми і системи розселення - реферат проектуванні, має такий вигляд:

,

де Н – перспективна чисельність населення мі100, тис. чол.;

А – абсолютна чисельність містоутворюючей групи, тис. чол.;

О – частка обслуговуючої групи, % від загальної чисельності населення;

Н* – частка незайнятого населення, % від загальної чисельності населення.

Співвідношення чисельності груп коливається залежно від профілю і планованої величини мі100. Чим більше Сучасні форми і системи розселення - реферат мі100, тим менший відсоток складатиме містоутворююча група населення і, відповідно, більший – обслуговуюча. Це співвідношення змінюється й залежно від стадії будівництва мі100. Так, на першу чергу (на 5 років уперед ) питома вага містоутворюючей групи не менше 40%, а на розрахунковий термін (10 –15 років уперед )– не більше 35%.

Уточнення стану населення для кожного місця здійснюється на Сучасні форми і системи розселення - реферат основі соціальних, техніко-економічних розрахунків з огляду на конкретні місцеві умови.

При проектуванні мі100 робиться розрахунок проектної чисельності населення на першу чергу, на розрахунковий термін і для визначення перспектив розвитку мі100.

Література

1.Бутягин В.А. Базы планировки м благоустройства населенных мест и промышленных районов:– М.:Высш.шк. 1978. – 232с.

2. Дідик В Сучасні форми і системи розселення - реферат.В.,Павлів В.В. Планування міст: Навч. посібник – Львів: Львівська політехніка, 2003. – 407с.

3.ДБН 360-92* «Мiстобудування. Планування і забудова мiських i сiльских поселень» -К.:Укрархбудінформ, 1993. – 107 с.

4.Довідник проектувальника. Містобудування. /За заг. ред Т.Ф.Панченко. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 188 с.

5.Курсовое проектирование по градостроительству.Под ред.Г.Ф.Богацкого.-К.Будівельник Сучасні форми і системи розселення - реферат.1968. – 284с.

6.Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов: Учебник для студентов вузов. М.: Транспорт, 1990, - 240 с.

7.Любарський Р.Є. Проектування міських транспортних систем. – К.: будівельник, 1984. - 93 с.

8.Сигаев А.В. Проектирование улично-дорожной сети. - М.: Стройиздат, 1978.

9.Осєтрін М.М. Міські дорожньо-транспортні споруди. Навч. посіб. для студентів ВНЗ. – К., ІЗМН, 1997. – 196 с.

10.Урбаністика: Навч. посібник/ О Сучасні форми і системи розселення - реферат.С. Безлюбченко,О.В. Завальний. – Харків: ХДАМГ, 2003.- 254 с.

11.Шилова Т.О.Міське комунальне господарство: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2006. – 272 с.


sud-i-prokuratura-germanii.html
sud-kak-organ-sudebnoj-vlasti-polnomochiya-suda.html
sud-kassacionnoj-instancii-po-grazhdanskim-delam-novosibirskogo-oblastnogo-suda-v-sostave.html